logo
 • Գլխավոր
 • Որոնում
 • Մուտք
 • Գրանցվել
 • Լրիվ դրույք

  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

  Տեղադրված է՝2020-03-06 Կարիերայի մակարդակՓորձառուԿրթության մակարդակԲակալավրՏարիների փորձ3 - 5 ԱշխատավարձN/A Վավեր է մինչև2024-01-02

  EPAM

  Official global page of EPAM, a leading provider of software product development services. Follow us to learn more about EPAM news and trends in technology.

  Կոնտակտային տվյալներ

  Կոնտակտային անձ HR Էլ. փոստ info@epam.com Հեռախոս +60 9759 9000 Վեբկայք https://www.epam.com

  Senior Test Automation Engineers

  Description:

  Currently we are looking for a Senior Test Automation Engineer for our Yerevan office to make the team even stronger.

  We are seeking a Senior Test Automation Engineer to join the company's team in developing enterprise-level software solutions. The company is looking for an energetic person who is ready for new challenges, teamwork, and agile software development.

  Responsibilities:

  * Perform test automation for functional, regression, performance testing of web and mobile applications
  * Analyze business requirements and user specifications, identifying various test scenarios for automation
  * Create Test plan, Test strategy and other test documentation based on the product requirements
  * Prepare, execute and maintain Test Scenarios, Test Cases and Test Check-Lists for automated testing
  * Design and implement test scripts based on manual test cases created by other QA engineers
  * Maintain automated testing scripts
  * Prepare Test Results Reports, Bugs Reports and Testing Status Reports based on test scripts run results
  * Frequently switch between projects to meet specific automation needs

  Requirements:

  * Bachelor's/Master's degree in Computer Sciences or in a related field
  * 4+ years of experience in Software Testing and Quality Assurance
  * 3+ years of experience in Test automation
  * Good understanding of:
  * automated testing concepts and approaches
  * software development life cycle
  * QA processes and the methodology
  * relational database concepts


  * Experience in creation of various QA documentation
  * Experience in testing web and mobile applications
  * Hands-on skills in SQL scripting
  * Experience with Test Automation tools like Selenium, JMeter, RestAssured, etc
  * Experiences with some scripting language like Perl, Python, Shell, etc. is a plus
  * Programming background in Java, C# or JS is mandatory
  * Hands-on experience in Unit Test Frameworks
  * Experience with Agile software development methodologies is desired
  * Excellent analytical and troubleshooting skills
  * Strong verbal and written communication skills in English

  We offer:

  * Competitive compensation depending on experience and skills
  * Individual career path in engineering
  * Unlimited access to LinkedIn learning solutions
  * Family medical insurance, sports
  * Partial coverage of costs for certification
  * English classes with certified English teachers

  ԴԻՄԵԼ ԱՅՍ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ՀԱՄԱՐ

  կամ